fbpx

VEDTÆGTER
for
Den Selvejende Institution
Anneberg Efterskole

§ 1. Hjemsted og formål

Stk. 1. Anneberg Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 22. januar 2018 og har hjemsted i:
Anneberg, 4500 Nykøbing Sj. – i lejede bygninger.

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en skolevirksomhed inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 4. Institutionens Mission, Vision og Værdigrundlag er formuleret i skriftet ”Anneberg Efterskole, Food / Sail / Outdoor – En ny vej til uddannelse & erhverv – 1. del – Grundfortællingen”, som er godkendt på den stiftende generalforsamling.

Stk. 5. Det er institutionens mål at kunne bibringe eleverne følgende:
øge ”dannelsesniveauet” generelt.
Styrke deres sociale- og personlige kompetencer
Gøre dem mere fokuserede og afklarede ift. videre uddannelse
Styrke deres almene kompetencer fagligt og sikre at faglige mål bliver nået
Skabe mere robuste unge, der bedre kan møde omverdenens hurtige forandringer

Stk. 6. Institutionen anvender en Food linje, en Sail linje og en Outdoor linje suppleret med almene- fag og aktiviteter, til at sikre elevernes kropslige, personlige, sociale, emotionelle, intellektuelle og kommunikative læring og kompetenceudvikling i det hele taget. Dette er nærmere beskrevet i skriftet ”Anneberg Efterskole – Food / Sail / Outdoor – En ny vej til uddannelse & erhverv – 2. del – Efterskolens DNA”, som er godkendt på den stiftende generalforsamling.

Stk. 7. Institutionen kan tilbyde eksterne kurser, såsom højskolekurser og familiehøjskoleforløb tilpasset i forhold til institutionens øvrige aktiviteter. Højskolekurser og familiehøjskoleforløb tilrettelægges primært i Efterskolens ferier og/eller når der er ledig kapacitet.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder mv., som føler tilknytning til institutionen, og er villige til at bidrage økonomisk og/eller aktivt til dens oprettelse og drift.

Stk. 2. Privatpersoner (myndige), foreninger m.v. skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 3. Følgende foreninger m.v. og offentlige myndigheder kan være medlemmer af skolekredsen med følgende antal medlemmer: Produktionsskolen NVPRO/campus, Odsherred Kommune, Arbejdsmarkeds parter, Jens Peter Simonsen og EUC Nordvestsjælland med hver 1 medlem.

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved institutionens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i institutionens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens gæld.

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Institutionens årsrapport udleveres fra institutionen senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, bygge- regnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Institutionens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Institutionens drift

Stk. 1. Institutionens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen/ repræsentantskabet, og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Institutionens midler må alene komme institutionens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved institutionens drift tilfalder institutionen, og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til en imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for institutionen, for eksempel forbedring af undervisningsmateriale, fysiske faciliteter og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end institutionen disponerer over.


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen, via personlig mail, med mindst 14 dages varsel følgende dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Evt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april. Forslag medsendes indkaldelsen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 procent af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær general-forsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutnings-dygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. 10 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det der foretages, og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på institutionen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede personlige medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen af, og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af NVPRO/campus og arbejdsmarkedets parter.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 2 (3) eller 3 (4) medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne en medarbejder repræsentant og en elevrepræsentant til bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen for en efterskole eller fri fagskole er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen kan delegere ansættelse og afskedigelse af lærerne til forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor (registreret/statsautoriseret), fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for institutionens evaluering af dens virksomhed i forhold til institutionens værdigrundlag. Bestyrelsen kan beslutte, at kompetencen til at godkende indholdsplan for det enkelte kursus skal overgå til forstander.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gælden- de regler, jfr. vedtægtsbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Stk. 6. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.


§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.:

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemme- berettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller institutionens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld og kan ikke modtage honorar af institutionens midler.

Stk. 5. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt

Stk. 6. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 7. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger , herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på Institutionen . Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden

§ 8. Institutionens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af institutionen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Bestyrelsen kan delegere ansættelse og afskedigelse af lærerne til forstanderen.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten udarbejdes hvert år inden den 31. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.




§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling, med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 12. Nedlæggelse

Stk.1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling, med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk.2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 22. Januar 2018.

Luk menu